คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมชิดลม สกายเทรน

993-995 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(คลินิกอยู่ใต้รถไฟฟ้า สถานีชิดลม ทางออกประตู 3 ตรงข้ามโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย)

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

แผนที่

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ

null

ทพญ.ณัฐกานต์ ไตรตานนท์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ญาณสิณี  หงส์เลิศนภากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจําบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ผศ.ทญ.ดร. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน (โตเกียว ญี่ปุ่น)
 • วุฒิบัตร ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันแบบใส Invisalign
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันด้านใน Brius

null
ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก-จัดฟัน (หลักสูตรผสมวิจัยและคลินิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.กรกมล ลัญจนเสถียรชัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาท้นตกรรมจัดฟัน

null

ดร.ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส

null

ทพ.คงกฤษ เตชะอภัยคุณ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ดร.ทพ.ธีรศักดิ์ นครน้อย
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (จัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ฐิตาภา ลีลาปิยมิตร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ดร.ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Restorativedentistry, Sheffield University, UK
 • ปริญญาเอกสาขา DentalCeramics, Eastman dentalinstitute, UCL, UK
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรนิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

null

ทพญ.ปติญญา วิเศษภูติ
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

null

ทพญ. ธันยพร วัฒนากรแก้ว
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

null

ทพ.วสุพล สอดศุข
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

รายการ ค่าบริการ
ตรวจฟัน ฟรี
เอกซ์เรย์ฟัน 150
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) 800-1000
ขูดหินปูน เริ่มต้น 900
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า เริ่มต้น 3000

อุดฟัน

รายการ ค่าบริการ
อุดฟันชั่วคราว เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) เริ่มต้น 800
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) 800-900
รองพื้นก่อนอุดฟัน 100-200

วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น 3500
เซรามิกวีเนียร์ เริ่มต้น 12500
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) เริ่มต้น 6000
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) เริ่มต้น 12000

ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) 2,900
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) 4,500
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) 6,800
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) 7,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,200

ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 38,000
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก เริ่มต้น 80,000
จัดฟันแบบ INVISALIGN เริ่มต้น 90,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,500-3,000

การรักษาคลองรากฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟันหน้า เริ่มต้น 7,000
ฟันกรามน้อย เริ่มต้น 9,000
ฟันกราม เริ่มต้น 12,000
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก เริ่มต้น 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน เริ่มต้น 7,000
ดึงประสาทฟัน 1,000-2,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 600
ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ เริ่มต้น 500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน 4,000-4,500
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 3,000
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) เริ่มต้น 4,000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันหน้า เริ่มต้น 800
ถอนฟันกรามน้อย เริ่มต้น 1,000
ถอนฟันหลัง เริ่มต้น 1,500
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500
ผ่าฟันคุด 3,500-6,000
ผ่าฟันฝัง เริ่มต้น 6,000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 2,800
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น เริ่มต้น 8,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 18,000
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) 500-800

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) เริ่มต้น 10,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) เริ่มต้น 15,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) เริ่มต้น 18,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) เริ่มต้น 30,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) เริ่มต้น 12,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) เริ่มต้น 16,000
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้น 3,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ เริ่มต้น 1,000
เดือยฟัน 4,000-4,500
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม เริ่มต้น 45,000

ศัลย์ปริทันต์

รายการ ค่าบริการ
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) 5,000-8,000
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก 10,000-14,000
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 600-1,000
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 3,000

โปรโมชั่นทำฟัน

LINE_ALBUM_โปรโมชั่นกรุงเทพ_230517_6

รีวิวจากคนไข้

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา