คลินิกทันตกรรมสะพานควายสกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสะพานควายสกายเทรน

600/3-4 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.ณฐเสฎฐ์ ตงกิจเจริญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ปานฤทัย   นุตสถิตย์
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรม วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินท์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันแบบใส Invisalign
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันด้านใน Brius

null

ทพญ.ทิพย์สุภา เพียวประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา Thai Board of Orthodontics

null

ทพ.นฤดล ตรีธัญญา
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตควบประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.สุทธินี โชติค้ำวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยฉางกัง ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน รพ. ฉางกัง ไทเป ไต้หวัน

null

ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • (กำลังศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ดร.ทพ.ธนภัทร ปฐมกุลมัย
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

null

ทพญ.ลลิตา เจริญเมือง
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

null

ทพญ.ชนิกานต์ สุขเกษม
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรนิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง)
 • กำลังศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคเหงือก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรนิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

null

ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Restorativedentistry, Sheffield University,UK
 • ปริญญาเอกสาขา DentalCeramics, Eastman dentalinstitute, UCL, UK
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ศิรดา พัฒนพัวพันธุ์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.กัลย์สิรี เลิศสดใส
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ปติญญา วิเศษภูติ
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยากาศคลินิก

รีวิวจากคนไข้

ทำไมจะต้องทำฟันจัดฟันกับสกาย

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

รายการ ค่าบริการ
ตรวจฟัน ฟรี
เอกซ์เรย์ฟัน 150
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) 800-1000
ขูดหินปูน เริ่มต้น 900
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า เริ่มต้น 3000

อุดฟัน

รายการ ค่าบริการ
อุดฟันชั่วคราว เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) เริ่มต้น 800
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) 800-900
รองพื้นก่อนอุดฟัน 100-200

วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น 3500
เซรามิกวีเนียร์ เริ่มต้น 12500
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) เริ่มต้น 6000
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) เริ่มต้น 12000

ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) 2,900
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) 4,500
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) 6,800
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) 7,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,200

ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 38,000
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก เริ่มต้น 80,000
จัดฟันแบบ INVISALIGN เริ่มต้น 90,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,500-3,000

การรักษาคลองรากฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟันหน้า เริ่มต้น 7,000
ฟันกรามน้อย เริ่มต้น 9,000
ฟันกราม เริ่มต้น 12,000
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก เริ่มต้น 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน เริ่มต้น 7,000
ดึงประสาทฟัน 1,000-2,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 600
ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ เริ่มต้น 500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน 4,000-4,500
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 3,000
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) เริ่มต้น 4,000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันหน้า เริ่มต้น 800
ถอนฟันกรามน้อย เริ่มต้น 1,000
ถอนฟันหลัง เริ่มต้น 1,500
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500
ผ่าฟันคุด 3,500-6,000
ผ่าฟันฝัง เริ่มต้น 6,000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 2,800
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น เริ่มต้น 8,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 18,000
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) 500-800

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) เริ่มต้น 10,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) เริ่มต้น 15,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) เริ่มต้น 18,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) เริ่มต้น 30,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) เริ่มต้น 12,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) เริ่มต้น 16,000
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้น 3,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ เริ่มต้น 1,000
เดือยฟัน 4,000-4,500
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม เริ่มต้น 45,000

ศัลย์ปริทันต์

รายการ ค่าบริการ
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) 5,000-8,000
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก 10,000-14,000
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 600-1,000
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 3,000

โปรโมชั่นทำฟัน

ads-skytrain-[Recovered]

home-teeth-whitening

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา