คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอุดมสุข สกายเทรน

3983, 3985 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(คลินิกอยู่ใต้รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข ทางออกที่ 3 บันไดซ้ายมือ ติดถนนสุขุมวิท)

นัดปรึกษาฟรี โทร.02-0013500 . 088-3293456
Line ID: @udomsukskydental
หรือคลิก https://lin.ee/s7ExY65
Facebook : facebook.com/udomsukskytraindental
IG : instagram.com/udomsukskytraindentalclinic
Tiktok : tiktok.com/@udomsukskytraindental
Website : www.udomsukskytraindental.com
E-mail : info@udomsukskytraindental.com

แผนที่

call
หรือโทร 088-3293456

line
หรือ @Udomsukskydental (มี @นำหน้า)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

null

ดร.ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

null

ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science) มหาวิทยาลัย Hebrew University อิสราเอล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Hebrew University อิสราเอล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge สหรัฐอเมริกา

null

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพญ.พันธุ์ทิพา ชยุตธนบูลย์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท และ แพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางกัง ประเทศไต้หวัน
 • สมาชิกสมาคมจัดฟันแห่งประเทศไทย

null

พญ.ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาตร์

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

null

ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

null

ทพญ.วรประภา  มโนมัยวงศ์
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

null

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

null

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 

null

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

null

ทพ.อนุพงศ์ สุรเศรณีวงศ์
ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศณียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

null

ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

รายการ ค่าบริการ
ตรวจฟัน ฟรี
เอกซ์เรย์ฟัน 150
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) 800-1000
ขูดหินปูน เริ่มต้น 900
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า เริ่มต้น 3000

อุดฟัน

รายการ ค่าบริการ
อุดฟันชั่วคราว เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) เริ่มต้น 800
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) 800-900
รองพื้นก่อนอุดฟัน 100-200

วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น 3500
เซรามิกวีเนียร์ เริ่มต้น 12500
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) เริ่มต้น 6000
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) เริ่มต้น 12000

ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) 2,900
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) 4,500
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) 6,800
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) 7,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,200

ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 38,000
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก เริ่มต้น 80,000
จัดฟันแบบ INVISALIGN เริ่มต้น 90,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,500-3,000

การรักษาคลองรากฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟันหน้า เริ่มต้น 7,000
ฟันกรามน้อย เริ่มต้น 9,000
ฟันกราม เริ่มต้น 12,000
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก เริ่มต้น 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน เริ่มต้น 7,000
ดึงประสาทฟัน 1,000-2,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 600
ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ เริ่มต้น 500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน 4,000-4,500
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 3,000
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) เริ่มต้น 4,000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันหน้า เริ่มต้น 800
ถอนฟันกรามน้อย เริ่มต้น 1,000
ถอนฟันหลัง เริ่มต้น 1,500
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500
ผ่าฟันคุด 3,500-6,000
ผ่าฟันฝัง เริ่มต้น 6,000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 2,800
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น เริ่มต้น 8,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 18,000
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) 500-800

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) เริ่มต้น 10,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) เริ่มต้น 15,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) เริ่มต้น 18,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) เริ่มต้น 30,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) เริ่มต้น 12,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) เริ่มต้น 16,000
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้น 3,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ เริ่มต้น 1,000
เดือยฟัน 4,000-4,500
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม เริ่มต้น 45,000

ศัลย์ปริทันต์

รายการ ค่าบริการ
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) 5,000-8,000
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก 10,000-14,000
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 600-1,000
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 3,000

โปรโมชั่นทำฟัน

ads-skytrain-[Recovered]

home-teeth-whitening

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา