ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา