ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์
– Pitsapaporn wangpermtam
– Doctor of Dental Surgery , mahidol university (science Honors)
– Master of science in prosthodeontics of hongkong
– Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Oral Biology Mahidol university
– ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ ฮ่องกง
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Share:
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา