คลินิกทันตกรรมราม 2

หรือโทร 0813534305

หรือ @Ram2dentalClinic (มี @ นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมราม 2

6/646-7 ถนนรามคำแหง2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Website : www.ram2dentalclinic.com
E-mail : info@ram2dentalclinic.com
Facebook : www.facebook.com/ram2dental

แผนที่

ทีมทันตแพทย์
ราม 2

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิรุณ  เหลืองโรจนกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นภาพร  กิตติถาวรกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.สโรชา พูลเกิด
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. ประสารพงษ์ พงษ์สามารถ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์สิริ กันท์พิทยา
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วิไลรัตน์  ทัศนเศรษฐ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.กานต์  สิริเกียรติ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.กนกขวัญ พิพิธสมบัติ
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.ปิติชไม ภิรมศักดิ์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพ.เจนกฤษฏิ์ อุปดิสสกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน