คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมพระโขนง สกายเทรน

1603,1605 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 10110
(คลินิกอยู่ห่างจากรถไฟฟ้ BTS สถานีพระโขนง ประมาณ 300 เมตร ทางออกที่ 3
ปากซอยสุขุมวิท 69/1 ระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับ W District)

นัดปรึกษาฟรี โทรcall

Add เพื่อนใน Lineline

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ทพ.คุณากร ตรีเมธสุนทร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( ทันตกรรมจัดฟัน ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตร การจัดฟันแบบใส
 • ประกาศนียบัตร การจัดฟันด้านในแบบบราวา

null

ทพ.โอภาส วิวัฒน์วรกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

ทพญ.รวีวรรณ วงษ์เพชร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ทิพานัน ญาณิสราพันธ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

null

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

null

ทพญ.นันทรัตน์ อภินันทกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอกสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

null

ทพญ.ศิรประภา ศรีทองสุข
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ทพ.สุรพันธ์ สีขำ
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • ทันตแพทย์ ประจำกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ พระมงกุฏเกล้า
 • ทันตแพทย์ รักษาราก ประจำคลินิกพิเศษ แผนกทันตกรรม รพ ศิริราช

null

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตแพทย์ศัลยกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

null

ทพ.เจนกฤษฎิ์ อุปดิสสกุล
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

null

ทพญ.ธนวรรณ ผณินทรารักษ์
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

null

ทพ.สุขุม ประวาลพฤกษ์กุล
ทันตกรรมหัตถการ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตทันตกรรมหัตถการมหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.กิตติคุณ ธิการ
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพญ.บุณยนุช พชระเศรณี
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

ทพ.นัฐวุฒิ ประเสริฐสุขสม
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กำลังศึกษาต่อทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาคลองรากฟัน หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ณัฐฐา วรรณปะกา
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา