คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสำโรงสกายเทรน

อยู่ในห้างอิมพีเรียลสำโรง ชั้น 2 ใกล้กับ ธ.ออมสิน (ชั้นเดียวกับทางเชื่อมรถไฟฟ้าเข้าห้าง)
(คลินิกอยู่ชั้น 2 ห้างอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง ใกล้ธนาคารออมสิน สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลง BTS สถานีสำโรง ทางออกที่ 1)

นัดปรึกษาฟรี โทร.063-2939293 , 02-1154993
Line ID : @samrongdentist
หรือคลิก https://lin.ee/zPSvl3A
FB : facebook.com/samrongskytraindentalclinic
IG : instagram.com/samrongskytraindentalclinic
Tiktok : tiktok.com/@samrongskytraindental
Website : www.samrongskytraindental.com

call

หรือโทร 0632939293

line

หรือ @samrongdentist (มี @นำหน้า)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

null

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.ณัฐพงศ์ กันทะวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science) มหาวิทยาลัย Hebrew University อิสราเอล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Hebrew University อิสราเอล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) มหาวิทยาลัย California State University,Northridge สหรัฐอเมริกา

null

ทพ.ณัฐวัจน์ ศุภชวโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

null

ทพญ.ปารณีย์ ลีฬหาทร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ชมภูนุช ศรีผดุงพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุม้ติบัตรทางทันตกรรมจัดฟัน จากทันตแพทย์สภา

null

ทพ.ธเนศ  อัศวกวินทิพย์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพ.ชิน ศุภภิญญาโรจน์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Chang Gung Memorial Hospital Taipei Taiwan.

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

null

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 

null

ดร.ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

null

ทพญ.กฤษณา แก้วประดิษฐ์
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

ทพญ.ศิรดา ไชยศิริ
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

null

ทพญ.มานิตา อัครโชติสกุล
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

null

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

null

ทพ.อธิวัฒน์ เจริญพิบูลย์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา