คลินิกทันตกรรมโลตัสอ่อนนุช (อ่อนนุช สกายเทรน)

call

หรือโทร 064-2235645

line

หรือ @lotusonnutdental (มี @นำหน้า)

คลินิกทันตกรรมโลตัสอ่อนนุช

ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาอ่อนนุช (เดินทางสะดวกติด รถไฟฟ้าอ่อนนุช)

Website : www.lotusonnutdental.com
E-mail : info@lotusonnutdental.com
Facebook : www.facebook.com/lotusonnutdental

ทีมทันตแพทย์
อ่อนนุช สกายเทรน (โลตัสอ่อนนุช)

ทพ.ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.ปฐมพงศ์ เหล่าเกษมสุขวงศ์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปรีญา สุวรรณวิฑิต
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.กนกพร ศักดาสุรักษ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. กฤษณา แก้วประดิษฐ
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ธมลวรรณ ลังลองสถิตย์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปาณิศา พีรวณีชกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ. จุไรรัตน์ ชีวพรพิมล
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พิมพ์ชนก ฟูศิริ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วรรณทิภา อ่อนละออ
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.บุณยนุช พชระเศรนี
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ. วิวรรณ ทิพยางกูร
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

ทพญ.ฉันท์ชนา ข้างสิงห์
ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ลดาภา วนานนท์นาต
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

ทพญ.ศศิ ลออพิพัฒน์
ทันตกรรมทั่วไป

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

โปรโมชั่นทำฟัน

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา