คลินิกทันตกรรมปุณณวิถี สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมปุณณวิถีสกายเทรน

3077/53 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
(คลินิกอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี 350 เมตร หน้า 10l true digital park ระหว่าง ซอยสุขุมวิท101 กับ ซอยสุขุมวิท101/1)

นัดปรึกษาฟรี โทร. 02-0408565 , 092-6569636
Line ID: @punnawithidental
หรือคลิก https://lin.ee/uJWSCGX
Facebook : facebook.com/punnawithiskytraindental
IG : instagram.com/punnawithiskytraindentalclinic
Tiktok : tiktok.com/@punnawithiskytraindental
Website : www.punnawithiskytraindental.com
E-mail : info@punnawithiskytraindental.com

call

หรือโทร 092-6569636 , 02-0408565

line

หรือ @punnawithidental (มี @นำหน้า)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเจริญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งเอดินเบอระ สหราชอาณาจักร
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

null

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

null

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

อังคณา จิรจิตการุณ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยมหิดล

null

ดร.ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส

null

ทพ.ณัฐพงค์ กันทะวงค์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Biomedical Science). HebrewUniversity, อิสราเอล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน Hebrew University, อิสราเอล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ผู้สูงอายุวิทยา (Gerontology) California State University,Northridge. สหรัฐอเมริกา

null

ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) เหรียญทอง
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรม วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน

null

ทพญ.ศุภรัสมิ์ อังเกิดโซค
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Mechanotherapy in Orthodontics, CTOR academy, USA
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign, Align tech. USA

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ทพญ.วิมลรัตน์ วิรัชศิลป์
ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

null

ทพ.วิชญยุตม์ ศศิมณฑล
ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์

null

ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อนุมัติบัติ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

null

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค (การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทย์ศาสตร์)

null

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาปริทันต์ โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า

null

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

null

ทพญ.นารีรัตน์ ธนวิบูลย์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.รักษิณา ลิขิตเจริญพันธ์
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.วศิน เขมพิทักษ์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

null

ทพญ.นิชานันท์ ฉันทวงศ์สวัสดิ์
ทันตกรรมทั่วไป

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

null

ทพญ.ศิริพร หิ้นจิ้ว
ทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

รายการ ค่าบริการ
ตรวจฟัน ฟรี
เอกซ์เรย์ฟัน 150
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) 800-1000
ขูดหินปูน เริ่มต้น 900
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า เริ่มต้น 3000

อุดฟัน

รายการ ค่าบริการ
อุดฟันชั่วคราว เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) เริ่มต้น 800
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) 800-900
รองพื้นก่อนอุดฟัน 100-200

วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น 3500
เซรามิกวีเนียร์ เริ่มต้น 12500
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) เริ่มต้น 6000
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) เริ่มต้น 12000

ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) 2,900
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) 4,500
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) 6,800
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) 7,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,200

ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 38,000
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก เริ่มต้น 80,000
จัดฟันแบบ INVISALIGN เริ่มต้น 90,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,500-3,000

การรักษาคลองรากฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟันหน้า เริ่มต้น 7,000
ฟันกรามน้อย เริ่มต้น 9,000
ฟันกราม เริ่มต้น 12,000
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก เริ่มต้น 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน เริ่มต้น 7,000
ดึงประสาทฟัน 1,000-2,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 600
ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ เริ่มต้น 500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน 4,000-4,500
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 3,000
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) เริ่มต้น 4,000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันหน้า เริ่มต้น 800
ถอนฟันกรามน้อย เริ่มต้น 1,000
ถอนฟันหลัง เริ่มต้น 1,500
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500
ผ่าฟันคุด 3,500-6,000
ผ่าฟันฝัง เริ่มต้น 6,000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 2,800
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น เริ่มต้น 8,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 18,000
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) 500-800

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) เริ่มต้น 10,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) เริ่มต้น 15,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) เริ่มต้น 18,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) เริ่มต้น 30,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) เริ่มต้น 12,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) เริ่มต้น 16,000
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้น 3,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ เริ่มต้น 1,000
เดือยฟัน 4,000-4,500
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม เริ่มต้น 45,000

ศัลย์ปริทันต์

รายการ ค่าบริการ
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) 5,000-8,000
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก 10,000-14,000
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 600-1,000
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 3,000

โปรโมชั่นทำฟัน

ads-skytrain-[Recovered]

home-teeth-whitening

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา