คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

44/1-2 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(คลินิกอยู่ซอยสุขุมวิท 21 ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก และ MRT สุขุมวิท)

นัดปรึกษาฟรี ได้ที่ โทร. 02-0660200 , 094-3599565
Line ID : @asokskytraindental
หรือคลิก : https://lin.ee/12kv1SS
Facebook : facebook.com/Asokskytraindental
IG : instagram.com/asokskytraindental
Tiktok : tiktok.com/@asokskytraindental
Website : www.asokskytraindentalclinic.com

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Asokskytraindental (มี @นำหน้า)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

null

ดร.ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาสาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา

null

ทพญ.ณัฐการ โรจน์กาญจนพร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูงทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาศาตร์

null

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง (ประเทศไต้หวัน)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลไทเปฉางเกิงเมมโมเรียล (ประเทศไต้หวัน)

null

ทพญ.กนกรัตน์ กังวานไกร
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London (ประเทศอังกฤษ)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

null

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

 ทพญ. กิจศิภรณ์ บุญอำนวย
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ดร.ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 •  ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)
 • อนุมัติบัตรประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภาสมาชิก

null

ทพญ.กรกนก ไผ่ตง
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน (เกียรตินิยมอันดับ 1) University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส Invisalign

null

ทพญ.อธิชาต์ ตันวีระชัยสกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.พิมสิริ นันทวิภาวงศ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.นฤดล ตรีธัญญา
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตควบประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล         

null

ทพญ.พรรณพิมพ์ ชาญเชาวน์กุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (กำลังศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล     

null

ทพญ.ฐิตา ชิวะสุจินต์
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน Royal College of Surgeons of Edinburgh
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันแบบใส Invisalign
 • ประกาศนียบัตร จัดฟันด้านใน Brius

null

ทพ.วสุพล สอดศุข
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน joint degree program Tokyo Medical and Dental University และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์สาขาอื่นๆ

null

ดร.ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.ยศยา แหลมหลัก
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ปิยพรรณา พุ่มผลึก
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขา Restorativedentistry, Sheffield University,UK
 • ปริญญาเอกสาขา DentalCeramics Eastman dentalinstitute, UCL, UK
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่องทันตกรรมรากเทียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมทั่วไป
 • อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพ.ธนวัฒน์ สายเจริญ
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท สาขาศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ 1)

null

ทพญ.เกวลิน เลาหวัฒนากุล
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.จตุรงค์ พิสิตธิพร
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพญ.วิรินรัตน์ ชัยชนะ
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตรทันตแพทยสภา

null

ทพญ.วรวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปาก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

null

ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

null

ทพญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ.ธนพจน์ นิลโมจน์
ทันตกรรมปริทันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรนิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง ทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

null

ทพญ.ปัทมพร อมรวิทยกิจเวชา
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา  
 • กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม

null

ทพญ.วรรธนพร สาหร่ายทอง
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

null

ทพ. ณฐเสฏฐ์ ตงกิจเจริญ
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

null

ทพญ.พรชนก อินทวงษ์ศรี
ทันตแพทย์ทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศคลินิก

อัตราค่าบริการ

ทันตกรรมทั่วไป

รายการ ค่าบริการ
ตรวจฟัน ฟรี
เอกซ์เรย์ฟัน 150
เอกซ์เรย์จัดฟัน ฟิล์มใหญ่ (ฟิล์มละ) 800-1000
ขูดหินปูน เริ่มต้น 900
อุดปิดช่องว่างฟันหน้า เริ่มต้น 3000

อุดฟัน

รายการ ค่าบริการ
อุดฟันชั่วคราว เริ่มต้น 500
อุดฟันด้วยอมัลกัม (ด้านละ) เริ่มต้น 800
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ด้านละ) 800-900
รองพื้นก่อนอุดฟัน 100-200

วีเนียร์ / อินเลย์-ออนเลย์ (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
คอมโพสิตวีเนียร์ เริ่มต้น 3500
เซรามิกวีเนียร์ เริ่มต้น 12500
อินเลย์-ออนเลย์ (พลาสติก) เริ่มต้น 6000
อินเลย์-ออนเลย์ (เซรามิก) เริ่มต้น 12000

ฟอกฟันขาว (ราคาโปรโมชั่น)

รายการ ค่าบริการ
ฟอกฟันขาวที่บ้าน (โปรโมชั่น) 2,900
ฟอกฟันขาวด้วยแสงเย็น (ราคาโปร) 4,500
ฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ (ราคาโปร) 6,800
ฟอกฟันขาวด้วยระบบ ZOOM(ราคาโปร) 7,900
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 1,200

ทันตกรรมจัดฟัน

รายการ ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ เริ่มต้น 38,000
จัดฟันแบบดาม่อน/จัดฟันเซรามิก เริ่มต้น 80,000
จัดฟันแบบ INVISALIGN เริ่มต้น 90,000
รีเทนเนอร์ (ต่อชิ้น) 2,500-3,000

การรักษาคลองรากฟัน

รายการ ค่าบริการ
ฟันหน้า เริ่มต้น 7,000
ฟันกรามน้อย เริ่มต้น 9,000
ฟันกราม เริ่มต้น 12,000
รื้อวัสดุรักษารากเก่า (ต่อราก) 1,000-2,000
ผ่าตัดขูดหนองปลายราก เริ่มต้น 2,000
ผ่าตัดอุดปลายรากฟัน เริ่มต้น 7,000
ดึงประสาทฟัน 1,000-2,000

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

รายการ ค่าบริการ
เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 600
ถอนฟันน้ำนม เริ่มต้น 500
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ เริ่มต้น 500
รักษารากฟันเด็ก ทั้งซี่ + ครอบฟัน 4,000-4,500
ครอบฟันเด็กสแตนเลส 3,000
เครื่องมือกันฟันล้ม (ข้างละ) เริ่มต้น 4,000

ศัลยกรรมช่องปาก

รายการ ค่าบริการ
ถอนฟันหน้า เริ่มต้น 800
ถอนฟันกรามน้อย เริ่มต้น 1,000
ถอนฟันหลัง เริ่มต้น 1,500
ถอนฟันคุด เริ่มต้น 2,500
ผ่าฟันคุด 3,500-6,000
ผ่าฟันฝัง เริ่มต้น 6,000

ฟันปลอมถอดได้

รายการ ค่าบริการ
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 2,800
ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (ต่อชิ้น) RPD เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดหยุ่น เริ่มต้น 8,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานพลาสติก (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 15,000
ฟันปลอมทั้งปากฐานโลหะ (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 18,000
เติมฟันสำหรับฟันปลอมเก่า (ต่อซี่) 500-800

ครอบฟัน

รายการ ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (Base Metal) เริ่มต้น 10,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 2%) เริ่มต้น 15,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง 50%) เริ่มต้น 18,000
ครอบฟันเซรามิกฐานโลหะ (ทอง>70%) เริ่มต้น 30,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (EMax) เริ่มต้น 12,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (Zirconia) เริ่มต้น 16,000
ครอบฟันชั่วคราว เริ่มต้น 3,500
รื้อครอบฟันต่อซี่ เริ่มต้น 1,000
เดือยฟัน 4,000-4,500
รากฟันเทียม-ขึ้นกับระบบที่ใช้ทำรากเทียม เริ่มต้น 45,000

ศัลย์ปริทันต์

รายการ ค่าบริการ
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก (ต่อซี่) 5,000-8,000
ขูดหินปูน และเกลารากฟันทั้งปาก 10,000-14,000
เกลารากฟัน (ต่อซี่) 600-1,000
เฝือกกันสบฟัน  (ต่อชิ้น) เริ่มต้น 3,000

โปรโมชั่นทำฟัน

ads-skytrain-[Recovered]

home-teeth-whitening

คำชมจากคนไข้ของเรา

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา