คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

คลินิกทันตกรรมสุขุมวิท สกายเทรน

3079/14-15 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

Website : sukhumvitskytraindental.com
E-mail : info@dental2thailand.com
Facebook : www.facebook.com/sukhumvitskytrain

แผนที่

call
หรือโทร 0943599565

line
หรือ @Sukhumvitskytrain (มี @นำหน้า)

ทีมทันตแพทย์
สุขุมวิท สกายเทรน

ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด (อัครทรงทรัพย์)
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.อัญญานี แสงหิรัญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.ปจิมา ไทยธรรมยานนท์
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.พชรศิริ ธีรนาคนาท
ทันตกรรมจัดฟัน

ทพ.อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
ทันตกรรมจัดฟัน

skytrain-dentistทพญ.กุลวดี เชิดเกียรติสกุล
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.เศาวริน รักนาค
ทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.ปิยพร เฟื่องฟู
ทันตกรรมทั่วไป

ทพ.ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
ทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

ทพญ.อุสา สัจจปาละ
ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ทพ.วรุตม์ ปโรสิยานนท์
ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรากฟัน

อัตราค่าบริการรักษาฟัน

ภาพบรรยากาศคลินิก

โปรโมชั่นทำฟัน

ดูที่ตั้งสาขาของ คลินิกทันตกรรมสกายเทรน ใกล้บ้านท่าน