ทีมทันตแพทย์

 • ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพ.ทศพล ปั้นเทียน : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่ประจำ : บางจากสกายเทรน , โลตัสอ่อนนุช

  รักษาด้าน:
  สาขาที่ประจำ:
 • ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ปริญญาบัตร
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan
  วุฒิบัตร
  – ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – อนุมัติบัตร ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

 • ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  -ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  -ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
  -วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

 • ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

 • ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล : ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทันตกรรมจัดฟัน - ทพ.ทศพล ปั้นเทียน : ทันตแพทย์สาขาทันตก...

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพ.ทศพล ปั้นเทียน : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่ประจำ : บางจากสกายเทรน , โลตัสอ่อนนุช

  รักษาด้าน:
  สาขาที่ประจำ:
  Read More
 • ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน – ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ – ทั…

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Read More
 • ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน – ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ …

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ปริญญาบัตร
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan
  วุฒิบัตร
  – ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – อนุมัติบัตร ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

  Read More
 • ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน – ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด – ทันต…

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  Read More
 • ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน – ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์ – ทั…

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read More
 • ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน &#82…

  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read More
 • ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน -…

  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  -ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  -ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
  -วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

  Read More
 • ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์ – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิ…

  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

  Read More
 • ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม…

  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read More
 • ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต …

  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read More
 • ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล : ทันตกรรมจัดฟัน – ทันตแ…

  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล : ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Read More
 • ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน &#8…

  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

  Read More
โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา