ทีมทันตแพทย์ สกายเทรน

 • ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพ.ทศพล ปั้นเทียน : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

  สาขาที่ประจำ : บางจากสกายเทรน , โลตัสอ่อนนุช

  รักษาด้าน:
  สาขาที่ประจำ:
 • ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.วนิดา เครือสุวรรณ
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
  ปริญญาบัตร
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – Graduate Diploma of Clinical Science in Orthodontics, Showa University, Japan
  วุฒิบัตร
  – ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญา สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – ทันตแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  – อนุมัติบัตร ทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา

 • ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปวีณรัตน์ กอนโด
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.ปานฤทัย นุตสถิตย์
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 1 )
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.จิรวัฒน์ อรุณากูร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ. กนกรัตน์ กังวานไกร : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  -ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  -ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย University College London ประเทศอังกฤษ
  -วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน สหราชอาณาจักร

 • ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.กนกวรรณ ทรัพย์รุ่งโรจน์
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ1),มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

 • ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จันทิรา อุดวงศ์เสรี
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.ประสานพงษ์ พงษ์สามารถ
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.พรรณปพร นิมศรีสุขกุล : ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
  – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.จุไรพร กมลวิศิษฏ์ : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ : ทันตแพทย์จัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทพญ.สุชาดา หลิมศิริวงษ์ : ทันตกรรมจัดฟัน

 • ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.พิรุณ เหลืองโรจนกุล : ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพญ.อักษรินทร์ วสุเมธารัศมี : ทันตแพทย์จัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณทิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  – วุฒิบัตรทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทยสภา

 • ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทพ.โอภาศ วิวัฒน์วรกุล
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Warin Vipoonitisillakul : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Chulalongkorn University
  – ทพญ.วาริน วิภูนิติศีลกุล : ทันตแพทย์ทั่วไป
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพ.กานต์ สิริเกียรติ
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพ.กานต์ สิริเกียรติ
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Karn Sirikeit : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Khon Kaen University
  – ทพ.กานต์ สิริเกียรติ: ทันตแพทย์ทั่วไป
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Wilairat Tassanases : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS) : Khon Kaen University
  – ทพญ.วิไลรัตน์ ทัศนเศรษฐ์ : ทันตแพทย์ทั่วไป
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ. ศุภิศา พฤติพฤกษ์
  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  ทพญ. ศุภิศา พฤติพฤกษ์
  ทันตกรรมรักษารากฟัน

  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  – ทพญ. ศุภิศา พฤติพฤกษ์
  – Dr.Supisa Pruttipruek
  – Doctor of Dental Surgery, Chulalongkorn university
  – Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Endodontics), Chulalongkorn University

 • ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทพญ.วงศ์รักษ์ วงศ์สมุทร ติยะธะ
  – Dr.Wongrak Wongsamut Tiyatha
  – 2002 DDS, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Thailand
  – 2008 Certificate in Orthodontics, Chulalongkorn University, Thailand
  – 2012 Consortium for Translational Orthodontic Research (CTOR) fellowship program , NYU College of Dentistry, New York, USA

 • ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม
  ทันตกรรมประดิษฐ์

  ทันตกรรมประดิษฐ์
  – Pitsapaporn wangpermtam
  – Doctor of Dental Surgery , mahidol university (science Honors)
  – Master of science in prosthodeontics of hongkong
  – Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Oral Biology Mahidol university
  – ทพญ. พิศภาภรณ์ หวังเพิ่มธรรม
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ ฮ่องกง
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
  ทันตกรรมประดิษฐ์
  ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
  ทันตกรรมประดิษฐ์

  ทันตกรรมประดิษฐ์
  – Narongrit Larpbunphol
  – Doctor of Dental Surgery , Songkla university
  – ทพ.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – Dr.Angkana Jirajitkarun
  – Doctor of Dental Surgery , Mahidol University
  – Master of Science in Orthodontics , Mahidol University
  – ทพญ. อังคณา จิรจิตการุณ
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า
  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า
  ทันตกรรมรักษารากฟัน

  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  – Dr.Primsiri Sirirattanakao : Endodontist
  – Doctor of Dental Surgery , Srinakharinwirot University
  – Master Of Science in Dentistry (Endodontist) Srinakharinwirot University
  – ทพญ.พิมพ์สิริ ศิริรัตนเก้า : ทันตกรรมรักษารากฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
  ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
  ทพ. ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
  ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก

  ทันตกรรมเฉพาะทางเด็ก
  – Dr.Krairoek  Roekkasem  : Pediatric Dentistry
  – ทพ.ไกรฤกษ์ ฤกษ์เกษม
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต , มหาวิทยาลัยนเรศวร
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก , มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
  ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
  – Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) : Oral Surgeon
  – Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
  – Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University
  – ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล : ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – Dr.Pimsiri Kanpittaya : Orthodontics
  – ทพญ.พิมพ์สิริ กันต์พิทยา : ทันตกรรมจัดฟัน
  – ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.วิภาวี พุกประเสริฐ
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.วิภาวี พุกประเสริฐ
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Wipawee  Puyprasert : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Chiang-mai University
  – ทพญ.วิภาวี  พุกประเสริฐ :  ทันตแพทย์ทั่วไป
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.โสภิต รัตนสุมาวงศ์
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Sopit  Rattanasumawong  : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Srinakharinwirot University  (Seacon Class Honor)
  – ทพญ.โสภิต  รัตนสุมาวงศ์ :  ทันตแพทย์จัดฟัน
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2

 • ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.ถิรนันท์ วงศ์สว่างธรรม
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  –  Dr.Tiranun  Wongsawangtham  : General Practice
  – The Degree of Doctor of Dental surgery (DSS)  : Naresuan University  (First Class Honor)
  – ทพญ.ถิรนันท์  วงศ์สว่างธรรม :  ทันตแพทย์ทั่วไป
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1

 • ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
  ทันตกรรมจัดฟัน

  ทันตกรรมจัดฟัน
  – Dr.Pornnapa Leelasinjaroen
  – Dpctor of dental surgery, Songkla University
  – Maste’s Degree in orthodontics , Khon kaen University
  – ทพญ.พรนภา ลีลาสินเจริญ
  – ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทพญ.เศาวริน รักนาค
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.เศาวริน รักนาค
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Saowarin Raknak : General Dentist
  – Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
  – ทพญ.เศาวริน รักนาค
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
  ทันตกรรมทั่วไป
  ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
  ทันตกรรมทั่วไป

  ทันตกรรมทั่วไป
  – Dr.Vipaporn Wanaleesuksun : General Dentist
  – Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University
  – ทพญ.วิภาภรณ์ วนาลีสุขสันต์
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
  ทันตกรรมรักษารากฟัน
  ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
  ทันตกรรมรักษารากฟัน

  ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน)
  – Dr.Pathummas Alisanun
  – Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
  – Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University
  – ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 • ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
  ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก

  ศัลยกรรมกระดูก ช่องปาก
  – Dr.Raweewan Tongpool
  – Graduate Diploma in cinitcal sciences Degree field of study ourgery
  – ทพญ.รวีวรรณ ทองพูล
  – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

โปรทำฟัน
โปรจัดฟัน
เลือกสาขา